راه میانه

نداند عقل ، کنه آنچه مشهود است اندر حس ....... چه جای غیب لم یدرک ، که در ذات است وحدانی

راه میانه

نداند عقل ، کنه آنچه مشهود است اندر حس ....... چه جای غیب لم یدرک ، که در ذات است وحدانی

هر راز که اندر دل دانا باشد
باید که نهفته تر ز عنقا باشد
کاندر صدف از نهفتگی گردد دُر
آن قطره که راز دل دریا باشد

آخرین مطالب
مطلبی در دی ۱۳۹۴ ثبت نشده است